ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

Тръжна документация във връзка с открита тръжна процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на автоматизирана система за зареждане и сваляне на ламарина“.

Тръжна документация във връзка с открита тръжна процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на автоматизирана система за зареждане и сваляне на ламарина“.

Публична покана
Общи условия към финансираните по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160_01.07.2016 г
Изисквания към офертите
Оферта
Проект на договор
Методика за оценка на офертите